Geliyor Gelmekte Olan

Gelecek olanın doğum haritası Atatürk tarafından Ahmet Esat ‘a iletilir. Gerekenin yapılmasını emreder ve süreç 21 Aralık ‘tan itibaren kendisini şöyle izah edecek.

“Hakkı’nın Hakkını Hakkı ‘ya teslim edin.”

Ya da ” Doğacaktır sana vaad ettiği günler Hakkın, kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın.”

Rivayete göre gezegenlerin aynı hizaya geldiği gün doğan kişiye Sahipkıran denir.

Cengiz Han ve Timur’un bu zamanda doğduğu söylenir. Hatta ikisinin de doğduklarında avuçlarında kan pıhtısı olduğu bunun ileride Dünyaya hükmedecekleri manasına geldiğine inanılır. Öyle de olmuştur, ikisi de yaşadıkları dönemde dünyaya hükmeden büyük Hakanlar olmuşlardır.

Timur için bir çok sıfat kullanılmıştır. Küregen, Emir, Lenk, Sahipkıran… Cengiz Han soyuna damat olduğu için Küregen, Moğol ordusunda yüksek rütbeli komutan olduğu için Emir, topal olduğu için Timurlenk, avucunda kan pıhtısıyla doğduğu ve dünyaya hükmettiği için de Sahipkıran.

Timur Sahipkıran unvanını ilerleyen yıllarda Cihangir unvanını ile birlikte kullanmıştır. 21 Aralık 2020. Kova burcunda Satürn-Jüpiter Kavuşumu: Sahipkıran. Sahipkıran TDK’ya göre kelime anlamı olarak ‘Güçlü ve üstün hükümdar.’ demektir. 

Müşteri (jupiter) ve Zuhal(satürn) yıldızlarının aynı hizada oldukları zamanda doğan kişilere atfedilen bir sıfattır. Bu kişilerin cihangir olacaklarına inanılır. Cengiz ve Timur hanların sahipkıran oldukları bilinmektedir. Türk Dil Kurumunun yayınladığı güncel sözlükte, sahipkıran için; “güçlü ve üstün hükümdar” tanımı yapılmaktadır. 

Arapça sâhib ve “yakınlık, yaklaşma” anlamındaki kırân kelimelerinden oluşan terkip (sâhib-i kırân) Farsça kurala göre sâhib-kırâna dönüşmüştür. Bu terkip müneccimler tarafından son derece seçkin sayılan yaklaşma vaktinde, “Müşteri ile (Jüpiter) Zuhal’in (Satürn) bir burçta toplandığı esnada doğmuş olan” anlamına gelir. Bu sıfat uğurlu, kutlu, bahtiyar, tâlihi yaver, daima muzaffer, galip ve cihangir hükümdarları ifade etmek üzere kullanılmıştır. Muizzî, Sûzenî, Hâkānî-yi Şirvânî, Sa‘dî-i Şîrâzî, Nizâmî-i Gencevî, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve başka ediplerin gazellerinde bu sıfat söz konusu mânada sıkça geçer. Türkçe sözlüklerde kelimeye “güçlü ve üstün, muzaffer (hükümdar)” anlamı verilir.

İslâm literatüründe adı, büyük hükümdarları tasvir için unvan olarak sıkça geçen Büyük İskender’in de böyle kutlu bir vakitte doğduğu rivayet edilir. Ancak Sahipkıran ifadesi özellikle Timur’u niteleyen bir sıfat olmuştur. Timurlular döneminde kaleme alınan tarihlerde Timur her zaman “hazret-i sâhib-kıran” olarak anılmışken oğlu Şâhruh zaman zaman “hâkān-ı saîd”, Sultan Ebû Saîd Mirza Han ise “sultân-ı saîd” diye zikredilir. Hüseyin Baykara “hâkān-ı mansûr”, nâdiren de sâhipkıran olarak anılmıştır. 

Timur’un Sahipkıran sıfatıyla zikredilmesinin Cengiz’i gelenekle İslâm kültürünün birleştiği bir zeminde herkesçe tanınan meşru bir hükümdar olma başarısını yansıtmaya yönelik bir yanı olduğu söylenebilir. Timur, Çin hariç Cengiz Han ve oğullarının hâkim olduğu yerleri ele geçirmiş, bu başarıyı kazanmış tek müslüman hükümdar olarak cihangirliği bu sıfatla gösterilmiştir. Timur’dan sonra Sahipkıran sıfatı Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan için bir unvan gibi kullanılmıştır.

Bunun dışında sahipkıran, Kaçar hanedanında Nâsırüddin Şah örneğinde olduğu gibi tanınmış veya Güney Hindistan’da Nizamşâhîler’den II. Burhan Şah gibi daha az bilinen hükümdarların unvanları arasında da yer almıştır. Bâbürlü Hükümdarı Şah Cihan “Ebü’l-Muzaffer Şehâbeddin Muhammed Sâhipkıran” unvanıyla tahta çıkmış ve Sahipkıran sıfatını bir unvan olarak benimsemiştir. Şah Cihan’ın kendini “sâhib-kırân-ı sânî” diye nitelendirmesinde Bâbürlüler’in kurucusu Bâbür’ün Emîr Timur Küregen’in soyundan gelmiş olması rol oynamıştır. Zaman zaman şairler ve edipler eser sundukları hükümdarları veya yerel hâkimleri yüceltmek için bu sıfatı kullanmışlarsa da Sahipkıran denince ilk akla gelen hemen daima Emir Timur olmuştur.

Bununla beraber Osmanlı padişahlarının bazıları bu unvanı cihangirlik çerçevesinde benimsemiş görünür. 

Kaynaklarda II. Mehmed, Yavuz Sultan Selim ve Kanunî Sultan Süleyman için fütuhatçı karakterlerini ve cihanşümul anlayışlarını güçlendirmek amacıyla sahipkıran sıfatının yakıştırıldığı tespit edilmektedir. Cihanşümul hâkimiyet kurmanın bir ifadesi olan sahipkıranlık ile savaşta mağlûp olmamış hükümdar için kullanılan “müeyyed min indillâh” sıfatları XVI. yüzyıl Osmanlı kaynaklarında hem Yavuz Sultan Selim hem de özellikle Kanunî Sultan Süleyman için alelâde bir sıfat olmanın ötesinde anlamlı bir şekilde geçer. 

XVI. yüzyıl tarihçilerinden Mehmed Zaîm, Yavuz Sultan Selim’i sahipkıran olarak vurgularken tarihçilerin sahipkıranlık unvanını üç durum için açıkladıklarını belirtir.

-İlki on batına varıncaya kadar veraset hakkıyla padişah olanlar,

-ikincisi kendi gücüyle cihanı fetheden cihangirler (İskender, Rüstem gibi),

– üçüncüsü de her zaman savaşlarda galip gelenler. Gelibolulu Mustafa Ali ise Sahipkıranlığın cihan hâkimi / cihangirleri ifade ettiğini, gerçek anlamda o zamana kadar dünyanın sadece üç cihangir (İskender, Cengiz Han ve Timur) gördüğünü belirtir. 

Sahipkıran sıfatı daha sonraki Osmanlı literatüründe padişahlar, hatta bazı paşalar için gerçek anlamı dışında alışılmış bir unvan silsilesi içerisinde kullanılmaya devam etmiştir. Sahipkıran’ın kelime anlamını ve tarihçesini öğrendikten sonra biraz da astrolojik anlamına bakalım. Sahipkıran 20 yılda 1 kez gerçekleşen ve Satürn-Jüpiter’in aynı burçta kavuşmasına verilen isimdir. Sahipkıran zamanlarında büyük liderlerin, güçlü insanların doğduğu astrolojik veriler ile sabittir. 

Mesela 571 yılında akrep burcunda Satürn Jüpiter kavuşumundan sonra Hz. Muhammed’in doğması gibi. Sahipkıran açısı 20 yılda 1 kez olur. Bundan önce 2000 yılında boğa burcunda ve 1981 yılında ise 5 derece terazi burcunda olmuştu.

Su gruplarında büyük peygamberlerin doğumunu müjdelemiştir. 

1980(9 derece terazi) ve 1981( 5 derece terazi) yılındaki Sahipkıran’a, 2020 yılındaki sahipkıran 120 derecelik üçgen açı yapacaktır. Daha sonra 2040’larda Satürn ve Jüpiter tekrar terazi burcunda kavuşacaktır. Ardından 2060’lı yıllardaki sahipkıran ikizler burcunda gerçekleşecektir. Hava burçları arasındaki Sahipkıran’ların oluşturduğu bu büyük üçgen açıya Kepler üçgeni denir. Yani  Atatürk ‘ün  matematik bilimine kazandırdığı lisan ile ÜÇGEN..

Kova burcu ile başlayacak bu 40 yıllık [40’lar ] dönem bilginin, teknolojinin deli gibi ilerlediği, bilim kurgu filmlerindeki birçok teknolojinin hayata geçtiği bir dönem olacaktır. Bu dönemlerde Dünya genelinde güçlü liderler ortaya çıkmıştır ve bu dönemde de böyle olacaktır. 

Bu kavuşum 1800’lü yıllardan beri toprak grubu burçlar olan oğlak, boğa ve başak burçlarında olmaktaydı. Aynı grupta 200 yıl süren bu döngü artık hava gruplarına geçiyor. Yani toprak çağı yerine artık bilgi çağı başlıyor. 

1981 yılındaki Sahipkıran’a baktığımızda 5 derece terazi burcunda gerçekleşmiş ve o dönem 31 Temmuz 1981’de 7 derece aslan burcunda bir Güneş tutulması gerçekleşmiştir.

2020 Kasım ayında ise Satürn Jüpiter oğlak burcunda yine çok yakın iken, 8 derece ikizler burcunda bir ay tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma adeta 1981 dönemindeki Sahipkıran’ın etkilerinden, 2020 Aralık ayındaki Sahipkıran’ın etkilerine geçişi simgeliyor. Çünkü 31 Temmuz 1981’deki tutulma, 30 Kasım 2020’deki İkizler ay tutulmasına 60lık olumlu açı yapıyor. 

1981 Temmuz ayında doğanların doğum haritalarında ve 1 Ağustos 1981 ile 24 Ocak 1982 arasında doğanların doğum öncesi güneş tutulmalarında sahipkıran var. Yani bu kişiler, doğum haritalarındaki kombinasyona göre  lider olma potansiyeline sahip kişilerdir. 

Şimdi 2020 yılında 0 derecede kavuşacak olan Satürn ve Jüpiter, 1981’deki 5 derecede terazide kavuşacak Satürn, Jüpiter’e tam 120 derecelik açı yapacak. Doğum haritalarınızda, kova ve terazi burcunun ilk 10 derecelerinde gezegenleriniz varsa, 2020 sahipkıranı direk olarak sizi etkileyecek. Eğer o gezegenlerin 60-120lik açıları fazla ise, olumlu etkileneceğinizi söyleyebiliriz. 

1981 ve 1982’li tarihlerde doğdu iseniz ve doğum haritanızda terazi ve kova burcunun ilk 10 derecelerinde gezegenler var ise, çok daha fazla etki alacaksınız. Çünkü sizin DNA’nızda sahipkıran var. 

2020 Aralık sahipkıranı ile doğacak çocuklara gelirsek, o çocuklar 2045-2050’li yıllardan itibaren bu Dünya’nın bilgi hükümdarları, yeni Bill Gates’ler, Steve Jobs’ları olacaklar. Bu anlamda bilgi ve bilgisayar teknolojilerinin, bu alandaki mesleklerin önümüzdeki en az 200 yıl boyunca çok çok önemli olacağını söyleyebiliriz. 

Tabi ki en önemlisi de 2020 yılındaki Kova Sahipkıran’ından sonra astroloji de büyük bir sıçrama yapacaktır. Uranüs’ün de kare yaptığı bu kavuşum Dünya genelinde özgürlük akımlarının artacağını, halk hareketlerinin Dünya gündemini meşgul edeceğini gösteriyor. 

Doğum haritasında Sahipkıran(Satürn-Jüpiter kavuşumu) açısına sahip bilinen ünlü insanlar

Hz.Muhammed(Akrepte)
Hz.İsa(Balıkta)
Hz.Musa(Yengeçte)
Mustafa Kemal Atatürk(Koçta ya da boğada.)

Not: Atatürk’ün doğum ayı ve günü tam bilinmemek ile beraber bazı kaynaklarda Ocak 1881 sonu, bazı kaynaklarda Mart 1881, Atatürk’ün, doğum gününü bildirmesinin istendiği yazıya verdiği cevapta ise 19 Mayıs 1881’dir. Bu 3 tarihe göre Koçta ya da boğada sahipkıran olmaktadır.

Churchill ne diyor ? ” Türk’lerin bir lideri daha gelecek. Hüküm mü edecek, Hizmet mi ? Bunu bilmemiz gerek. Churchill öldü. Sırrı bilemeden sır oldu.

Türkiye’de hep hizmet edenleri iktidara getirerek süreci bozduklarını zannettiler.

Gelecek olan Hükmedici…

-Turgut Özal  – Halka hizmet ediyoruz .

– FETO , hizmet hareketi ..

– Erdoğan – Biz hizmetkarız..

Hüküm için geliyor GELMEKTE OLAN…

Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci

Hakkında Hüseyin Hakkı Kahveci

Hüseyin Hakkı Kahveci Gazeteci, Yazar, Stratejist, Siyaset ve Terör Uzmanı olarak Free Lance yani bağımsız gazetecilik alanında faaliyet göstermektedir. 19 Kasım 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk – Orta ve Lise eğitimini Ankara'da tamamlamış olup 1991 yılında Devlet Bursu ile yurt dışında burslu Tıp eğitimi almıştır. Sonrasında CSU – USA'de İşletme üzerine Üniversite eğitimi sonrasında MD; Master düzeyinde Uluslararası İlişkiler ve Management eğitimi almıştır.

OKUDUNUZ MU?

Hüseyin Hakkı Kahveci Parlamento Haber Köşe Yazıları

Gök Börü – Mavi Kurt

Gökbörü, Bozkurt’un tüyü gök renginde (açık mavi) olanıdır. Türk efsane ve destanlarına göre Gökbörü, 100 …