Agarta Ergenekon İnsiyasyonu

İkinci Ondokuz Süreci 1.

Dağın İçindeki Vazifeliler – Ağrı Dağı, Agarta ve Sirius !!!

“Agarta” adı verilen ve yüksek tekamül seviyesine sahip olan kadim topluluğun Sirius yıldızının dünyadaki projeksiyonu olması kuvvetle muhtemeldir. Agarta uygarlığının, insanlığın dünya çapındaki idraki uyanışına vesile olacak vazifeli “yeraltı uygarlığı” olduğu spritüel kaynaklarca bildirilmektedir. Agarta kaynaklarda hep “Dağ” ile ilintilendirilmektedir. Bir başka deyişle, dağın derinliklerinde ( yeraltında ) faaliyette bulunan bir topluluk olduğu bilgisi mevcuttur.

Agarta uygarlığının, Sirius misyonunu yürütmekten sorumlu yüksek idrak seviyeli, dünyada bedenlenmiş vazifeli süptil varlıklar topluluğu olduğu düşünüldüğünde, Agarta’nın konumunun Türkiye’de olması da kuvvetle muhtemel görünmektedir. ( Evvelki bölümlerde Sirius ve Türkiye ilişkisi incelenmişti. ) Bu çerçevede, “Agarta” kelimesi ile “Ağrı Dağı” arasındaki fonetik benzerliğin yanısıra semantik bir ilişki de olabilir.

Agar + Ta

Ağrı + Dağ 

“Ağr / Ağar” kelimesi “Beyaz” anlamına gelmektedir.

“Ta” kelimesi “Uzakta, İleride, “Yüksekte, Derinde” anlamlarında kullanılmaktadır. ( Örnek : Taa orada bir ev var. )

Almanca’da “Da” kelimesi “Orada, İleride” anlamı taşımaktadır.

Türkçe’deki “Dağ” kelimesi de “Ta” kökünden gelmekte olup “Yüksek ve uzak olan” anlamını taşımaktadır.

Arapça’da “Agarr” kelimesi “Beyaz” anlamına gelmektedir. “Ta” kelimesi ise “Dek, Nihayet, Kadar” anlamına gelmektedir. Bu durumda “Agarr+Ta” kelimesi “Beyaza Dek / Uzaktaki Beyaz / Yüksekteki Beyaz” anlamlarını taşımaktadır. Dolayısıyla “Agarta” veya “Ağrı Dağ” kelimeleri “Yüksekteki / Uzaktaki Beyaz” anlamına gelebilir. Zira dağın tepesindeki kar, yüksekteki beyaz olarak tanımlanmış olabilir. “Sirius” yıldızı da “Yüksekteki / Uzaktaki Beyaz” olarak tanımlanmaktadır. “Ağrı Dağı”, Sirius yıldızının kaba madde alemindeki projeksiyonu olabilir. Ayrıca dağın asıl isminin “Ağari Dağ” olması kuvvetle muhtemeldir. Zira “Ağari Dağ” Beyazlı Dağ anlamına gelmektedir.

“Sirius (α CMa) is the alpha star in this trusty hound and is roughly 8.5 light years away from Earth, making it one of the closest stars to us. It has a tiny companion star making it a binary system composed of “SIRIUS A” the main component (which is a WHITE main sequence star) and “Sirius B,” a white dwarf star. As seen with the naked eye, Sirius can be seen to twinkle many different colours low in the winter evening sky.”

Why Does Sirius Twinkle?

Kur’an ayetlerinde “dağların yaşayan ve hareket eden varlıklar” oldukları belirtilmektedir.

18. sure olan Kehf ( Mağara ) suresi bu kapsamda dikkat çekmektedir. Zira “Ashab-ı Kehf” ( Mağara Sahipleri ) kavramı, Altın Çağ’da vazife icra edecek olan Agarta uygarlığını ifade ediyor olabilir. ( Kur’an’daki her kelime ve kavramın birden çok anlamı olduğu her zaman hatırlanmalıdır. )

18/47 kodlu ayette “dağların hareket ederek, yeri meydana çıkardıklarından” bahsedilmektedir.

18/47 – Ve yevme nüseyyirul cibale ve teral erda barizeten ve haşernahüm fe lem nüğadir minhüm ehada ( Ve o gün dağları seyirtiriz. Yeri meydana çıkmış, açık olarak görürsün. Onları toplarız da onlardan kimseyi bırakmayız. )

27/88 kodlu ayette de dağların canlı olduklarından ( yaşam barındırdıklarından ) ve “bulut gibi”* hareket etmelerinden ( açılıp kapanmalarından / havalanan varlıklar barındırdıklarından )  bahsedilmektedir. Bu durum da dağların içinde ileri teknoloji ve ilim seviyesine sahip toplulukların mevcudiyetine işaret eder niteliktedir. 

27/88 – Ve teral cibale tahsebüha camideten ve hiye temürru merras sehab sun’allahillezı etkane külle şey’ innehu habırun bima tefalun ( Ve dağları görürsün de onları cansız gibi sabit sanarsın. Onlar bulutun* geçmesi gibi geçerler. O, her şeyi yapan Allah’ın sanatıdır. Kesinlikle O ne yaptığınızdan haberdardır. )

( * Evvelce incelenen “Sehabın Merkum” ( Toplanmış Bulut ) ifadesi ile “Kısfen Mines Semai Sakıtan” ( Gökten Düşen Parça ) ifadesi arasındaki “üst plandan / alemden gelen varlıklar” ( UFO ) bağlantısı da anlam kazanmaktadır.

52/44 – Ve in yerav kisfen mines semai sakıtan yekulu sehabun merkum ( Ve eğer parçayı gökten düşerken görseler, “Toplanmış bulut.” derler. ) )

38/18 kodlu ayette de dağların/dağlarda yaşayan varlıkların (Agartalılar / Sirius Misyonu Vazifelileri) Allah’ı övdükleri bildirilmektedir.

38/18 – İnna sehharnel cibale mea hu yüsebbıhne bil aşiyyi vel işrak ( Kesinlikle biz dağları onunla birlikte buyruk altına aldık. Akşam ve gündoğumu ışığında övgü sözleri söylediler. )

80’li yıllarda yayımlanmış olan “Star Gate” ( Yıldız Kapısı ) isimli film serisinde, bir dağın içinde yapılan astronomik araştırmalar ve uzay / zaman yolculukları konu edilmekteydi.

Jay B. Holberg tarafından yazılmış olan “Sirius : Brightest Diamond in the Night Sky” isimli kitapta Agarta ve Sirius ilintisi, masonik locadan bahsedilen aşağıdaki bölümde aktarılmaktadır.

Yukarıdaki alıntı da yer alan “The Great WHITE Chapter of SIRIUS” ( Büyük BEYAZ SIRIUS Locası” ifadesi de ayrıca dikkat çekmektedir. Zira “Beyaz” ve “Sirius” kavramları “Yüksekteki Beyaz” anlamına gelen “Agarta” kelimesi ile doğrudan ilintiyi ortaya koymaktadır.

Ağrı Dağı’nın yüksekliğini ve koordinatlarını oluşturan rakamların “7” nümerolojisi oluşturması da dikkat çekmektedir.

Yükseklik : 5137 m … 5+1+3+7 = 16 … 1+6 = “7”

Enlem :   39 d 42 dk
Boylam : 44 d 17 dk

3+9+4+2+4+4+1+7 = 34 … 3+4 = “7”

Tevrat ayetlerinde “Nuh’un Gemisinin”, Ararat Dağlarına ( Ağrı Dağı ) oturduğu “7” ve “8”  ( 17 … 1+7 = 8 ) nümerolojisi ile bildirilmektedir. “Nuh’un Gemisi” olarak bildirilen olgu yeni döngü başlangıcındaki varlıkların yaşamına vesile olan ruhsal bir varlık, süptil bir varlık, bir uzay gemisi veya bir mekan mıdır?

1 Tekvin 8-4 Gemi YEDİNCİ ayın ONYEDİNCİ günü Ararat dağlarına oturdu.

“Yüksekteki Beyaz” anlamına gelen “Agarta”nın Sirius yıldızını da sembolize ettiği düşünüldüğünde Illuminati Piramidi ( Aydınlanmışlar Piramidi ) olarak bilinen sembol ve tepesindeki ayrışmış beyaz piramid “Nuh’un Gemisi” ve “Sirius” açısından anlam kazanmaktadır. ( İlmin tek ve nötr olduğu, ona yüklenen anlamın ve niyetin önem arzettiği daima hatırlanmalıdır.)

Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci

Hakkında Hüseyin Hakkı Kahveci

Hüseyin Hakkı Kahveci Gazeteci, Yazar, Stratejist, Siyaset ve Terör Uzmanı olarak Free Lance yani bağımsız gazetecilik alanında faaliyet göstermektedir. 19 Kasım 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk – Orta ve Lise eğitimini Ankara'da tamamlamış olup 1991 yılında Devlet Bursu ile yurt dışında burslu Tıp eğitimi almıştır. Sonrasında CSU – USA'de İşletme üzerine Üniversite eğitimi sonrasında MD; Master düzeyinde Uluslararası İlişkiler ve Management eğitimi almıştır.

OKUDUNUZ MU?

Hüseyin Hakkı Kahveci Parlamento Haber Köşe Yazıları

Gök Börü – Mavi Kurt

Gökbörü, Bozkurt’un tüyü gök renginde (açık mavi) olanıdır. Türk efsane ve destanlarına göre Gökbörü, 100 …